HOŞGELDİNİZ

Günümüzde kentsel açık ve yeşil alanların içindeki ağaç ve ormanların, yaşamsal çok yönlü hizmet ve katkılarının farkına varılması sonucu, kentsel alanda kullanımı giderek artmaktadır. Bu amaçla, kent içi ve çevresinde yapılmış veya yapılacak olan ağaç kullanımı veya ağaçlandırma çalışmalarının amaca uygun ve sürdürülebilir olabilmesi için kentsel ölçekte bilinçli ve bütüncül planlama ve yönetimini gerektirmektedir. Bu nedenle kent içi ve çevresindeki ağaçların kent ile olan ilişkilerinin bilimsel ve teknik olarak ortaya konulması, envanterinin çıkarılması ve kent planlama ve yönetiminde etkin bir şekilde entegre edilmesi zorunludur.

Kent içindeki mevcut ağaçlar kent bilgi sisteminin en önemli doğal kaynak verileri olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla kent ağaçlarını sürdürülebilir bir şekilde planlamak ve yönetebilmek için mevcut durumun ortaya konulması yani envanterin bilinmesini ve sistemli bir şekilde depolanmasını ve kullanımını gerektirmektedir. Kent ağaçlarının bireysel, yapısal ve işlevsel özellikleri ve ekonomik değerlerinin belirlenebilmesi için sağlıklı veri tabanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmada gerçekleştirilecek CBS tabanlı kent ağaçları bilgi sistem modeli, ülkemiz için ilk olma özelliği taşıyacaktır. Bu model ile kent ağaçlarının alansal, bireysel ve yapısal verileri (tür kompozisyonu, ağaç sayısı, ağaç yoğunluğu, ağaç göğüs çapı dağılımı, ağaç formu, ağaç sağlığı, ağaç yüzeyi, yaprak biyokütlesi gibi), Uydu görüntüleri, hava fotografları, haritalar vb materyalden elde edilecek ağaçlara yönelik her türlü veri yersel koordinatlara oturtulmuş sayısal veri tabanlarına uygun formatlarda (raster, vektör veri tipi) kaydedilerek verinin depolanması, sorgulanması yönetimi ve yeni verilerin elde edilmesi konusunda zengin bir veri tabanı oluşturulmuş olunacaktır. Ayrıca bu model ile kent bilgi sistemine entegre edilmek suretiyle kent yönetiminde ve faaliyetlerinde olduğu gibi katkı sağlayacak ve kent ağaçlarının 3B modellemesiyle görsel yönden zenginleştirecektir.

Bu modelin uygulama alanı olarak Isparta kenti öngörülmüştür. Isparta Belediyesi tarafından kent ağaçlarına yönelik böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulması ve talep etmesi sonucu özellikle bu projenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

 

Prof.Dr. Atila GÜL

Proje Yürütücüsü